١ )  ترجمه رسمی مدارک با مهر دادگستری / ترجمه متون

نرخ ترجمه های کتبی با توجه به محتوا و حجم سفارش متفاوت است؛ لذا تعيين قيمت به شکل زیر انجام می گیرد :

1

اسکن

2

ذخیره

3

بارگیری

4

ارسال

آقاخانم

پس از دریافت سند ارسالی شما به شکل زیر عمل می شود :

1

ارزیابی محتو

2

تعیین قیمت

3

ثبت سفارش

4

پرداخت صورت حساب

5

ارسال ترجمه

من و همکارانم به شما ضمانت های زیر را می دهیم :

1

پردازش کامپیوتری داده های شما به شکل کاملاً محرمانه

2

ترجمه دقیق با کیفیت بالا

3

تحویل به موقع ترجمه

4

قیمت های منصفانه و معقول

ترجمه سریع با احتساب اجرت اضافی امکان پذیر است !

٢ ) خدمات مترجی شفاهی

تعيين نرخ خدمات مترجمی شفاهی اينجانب با توجه به مکان و مدت مورد نیاز شما متفاوت است، لذا تعيين قيمت در هر مورد بطور جداگانه صورت می پذيرد .

تماس با
کامران خلیجی