ترجمه شفاهی

به عنوان مترجم رسمی و قسم خورده دادگستری آلمان برای زبان های فارسی و دری عمده فعالیت اینجانب روی مترجمی درمحاکم قضایی، ادارات دولتی، بخش اقتصادی و خصوصی متمرکز است. تحصیلات من در رشته های علوم سیاسی و تاریخ در آلمان و نیز حدود بیست سال تجربه مترجمی در آلمان و ایران برای هیئت های دولتی و اقتصادی مرا قادر به ارائه خدمات مترجمی ذیل به شما می سازد:

12

ترجمه شفاهی همزمان

_

زمینه های کاربرد :تلویزیون

ترجمهٔ شفاهی پیاپی در مذاکرات

_

زمینه های کاربرد :مراکز اقتصادی

14
15

ترجمهٔ شفاهی در گوشی (مناسب برای یک نفر)

_

زمینه های کاربرد :کنفرانس

مترجمیٔ شفاهی در ادارات دولتی

_

زمینه های کاربرد :اداره ثبت ازدواج

Dolmetschen-Privat

مترجمیٔ در بخش خصوصی

_

زمینه های کاربرد :دفاتر وکالت

مایل به کسب اطلاعات بیشتر هستید؟

با من تماس بگیرید و سفارش مورد نظر خود را مطرح کنید.