کامران خلیجی مترجم رسمی زبان فارسی و دری در مونیخ تماس

عضو کانون مترجمین
دادگستری ایالت بایرن

عضو انجمن فدرال
مترجمین آلمان

 

افتخار همکاری با