عضو کانون مترجمین
دادگستری ایالت بایرن

عضو انجمن فدرال
مترجمین آلمان

 

خدمات ما …

ترجمه شفاهی

ترجمه کتبی

خدمات

درباره من